Všeobecné obchodní podmínky projektu pluspromaminky.cz

 

 

Majitel a provozovatel (dále prodávající)

Bc. Dagmar Ludvíčková

tel: 601 327 934

email: info@pluspromaminky.cz

IČO: 75756501

Registrován: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna

1. Všeobecné ustanovení


Spotřebitel, klient, seminarista (dále kupující), který objednává služby u provozovatele podáním online přihlášky na kurz, seminář nebo další akci pořádanou projektem Pluspromaminky.cz, zastoupený majitelkou Bc. Dagmar Ludvíčkovou, akceptuje níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné a kupující i prodávající se jimi řídí.

Kurzy, semináře, workshopy a další akce projektu Pluspromaminky jsou určené pouze pro lajckou veřejnost. Nevzděláváme odborníky a veškeré informace na těchto akcích získaných lze použít pouze pro svoji soukromou potřebu. Z tohoto důvodu může být účastníkovy objednávka stornována.


2. Daňový doklad


Daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje zákonem stanovené penzum náležitostí. Vystavený daňový doklad je současně záručním listem.


3. Kupní smlouva


Objednávka učiněná kupujícím na www.pluspromaminky.cz nebo e-mailem, je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednané služby (účastí na kurzu, semináři či jiné akci, pořádané projektem Pluspromaminky.cz).

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (termín, adresa atd.) oprávněn požádat kupujícího o případné doplnění a autorizaci objednávky.

V případě zásadních chyb v objednávkovém formuláři si prodávající vyhrazuje právo informovat kupujícího o nutnosti změny v návrhu kupní smlouvy. Jestliže spotřebitel nebude s navrženou opravou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy bez sankcí odstoupit do 24 hodin.

Zasláním online přihlášky kupující současně vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

Kupující má právo stornovat objednávku bez sankcí do 24 hodin. V případě pozdějšího stornování objednávky kurzu bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzovného. Pluspromaminky si vyhrazuje právo na možné individuální řešení storno objednávek.

4. Přihlášení na kurzy, semináře a další akce projektu Pluspromaminky.cz

Kupující se může přihlásit na kurzy, semináře a další akce online pomocí přihlašovacího formuláře na www.pluspromaminky.cz. Po přihlášení vyčká na email od prodávajícího, ve kterém bude potvrzena rezervace místa na daném semináři, kurzu či akci, zaslány důležité informace ke konání akce a pokyny k platbě. Po přijetí platby dojde k rezervaci místa, k odeslání oznámení o přijetí platby a k vystavení faktury kupujícímu. Při přihlášení může kupující zatrhnout souhlas se zasíláním informačních sdělení o činnosti projektu Pluspromaminky.cz.

5. Podmínky účasti na kurzu, semináři a dalších akcích pro dospělé

Kurzu, semináře či akce pro dospělé se může zúčastnit jen osoba starší 18 let. Kupující je povinen si při vstupu do prostoru, kde se bude kurz, seminář či akce pro dospělé konat, přečíst provozní řád a dodržovat jej. Každý kupující se přihlášením na danou akci, kurz či seminář zavazuje, že se bude řídit pokyny lektora či jiné odpovědné osoby.

Za svoji bezpečnost v průběhu daného kurzu zodpovídá každý účastník (i lektor) sám. Vše, co dělá, činí na vlastní zodpovědnost. Pokud nastane pojistná událost, tak o ní postižený neprodleně informujte lektora či odpovědnou osobu, aby mohli situaci v rámci možností neprodleně řešit.

Lektor zodpovídá za obsah kurzu, semináře či akce a za jejich průběh. Pokud se vyskytne stížnost na činnost lektora, bude to bezprostředně řešeno vedením projektu Pluspromaminky.cz (viz níže)

6. Úhrada kurzovného

Kurzovné (za kurz, seminář nebo další akci) uhradí nakupující na účet provozovatele do 7 dnů od závazného přihlášení (zaslání online přihlášky), nejpozději 3 dny před konáním akce (pokud v emailu s potvrzením přijetí přihlášky není uvedeno jinak). Při pozdějším přihlášení je úhrada kurzovného řešena individuální dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. V tomto případě prodávající negarantuje volné místo na akci (pokud není uvedeno u konkrétního kurzu, semináře či akce jinak). Kupující se zavazuje dodržovat platební pokyny, které mu budou zaslány spolu s potvrzením přijetí přihlášky (viz. 4. Přihlášení na kurzy, semináře a další akce projektu Pluspromaminky.cz). V případě neuhrazení kurzovného nejpozději tři dny před začátkem kurzu, Pluspromaminky odstupuje od smlouvy a místo na kurzu nabídne jinému zájemci. O této události bude prodávající kupujícího písemně informovat na uvedenou emailovou adresu.

Bankovní spojení: Equa bank
Číslo účtu: 1024318528/6100

7. Zpracování osobních údajů

Přihlášením na danou akci vyjadřuje kupující souhlas s všeobecnými podmínkami a uděluje souhlas s použitím a zpracováním osobních údajů pro účely administrativy, spojené s pořádáním kurzů a seminářů. Tento souhlas může kupující kdykoli zrušit zasláním písemného sdělení na email info@pluspromaminky.cz. Projekt Pluspromaminky.cz, zastoupená Dagmar Ludvíčkovou, se zavazuje, že osobní údaje jeho klientů nebudou poskytovány dalším osobám či subjektům, ani s nimi nebude jinak obchodně nakládáno. Dále prohlašujeme, že nevytváříme databáze klientů, neuchováváme osobní údaje a dále s nimi nijak nepracujeme. Slouží pouze jednorázově při přihlášení na konkrétní kurz či akci. Více viz. dokument: Ochrana osobních údajů.

8. Dárkové poukazy

Zakoupení dárkových poukazů bude vázáno na unikátní kód. Každý kupující se bude moci individuálně domluvit na hodnotě dárkového poukazu. Pokud bude tato hodnota vyšší než hodnota vybraného kurzu obdarovaným, tak tento má nárok na výběr dalšího kurzu, přičemž rozdíl v hodnotě dalšího vybraného kurzu a zbylé hodnoty dárkového poukazu doplatí na základě výzvy k úhradě od Pluspromaminky. Veškeré pokyny obdrží obdarovaný emailem. Obdarovaný se hlásí na kurzy stejně jako jiní účastníci jen do poznámky uvede, že se jedná o dárkový poukaz a o daný unikátní kód. U dárkových poukazů není možné uplatnění vyplacení hotovosti za dárkový poukaz. V případě zbytkové hodnoty dárkového poukazu není možné vyplatit tuto částku v hotovosti a je nutné ji vybrat v rámci kurzovného jinak tato propadá. Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců ode dne vystavení poukazu.

9. Zrušení účasti, storno podmínky a reklamace

Pokud se přihlášený kupující nebude moci z jakýchkoli důvodů akce zúčastnit, musí prodávajícího uvědomit nejpozději tři dny před konáním kurzu (nezaplacené kurzovné není pro prodávajícího signálem, že se kupující kurzu nezúčastní, neboť může ze strany kupujícího jít o opomenutí). V případě včasného oznámení bude kupujícímu vrácena plná cena kurzu. Pokud kupující zruší svoji účast až 1 den před konáním kurzu, dostane zpět 50% ceny kurzu.  V případě, že kupující svoji účast zruší v den kurzu, kurzovné mu z organizačních důvodů nebude vráceno (tuto situaci posuzuje prodávající individuálně podle důvodu neúčasti). V případě, že nebude zarezervované místo nejpozději 7 dní před konáním akce zaplaceno bude automaticky místo nabídnuto náhradníkovi. V případě, že zarezervované místo nebude nejpozději 7 dní před konáním akce zaplaceno, ale účastník potvrdí telefonicky či emailem svůj zájem o účast pořadateli a přesto kurzovné nezaplatí a nezúčastní se kurzu bude mu účtována plná cena kurzovného, protože svým jednáním blokoval místo, které mohl navštívit jiný klient. Objednávka je ze strany kupujícího závazná.


Pokud se kupující nemůže ze závažných důvodů kurzu, semináře nebo další akce zúčastnit, bude mu prodávajícím nabídnut náhradní termín (pokud to bude možné) nebo může být kurzovné převedeno na jiný kurz z nabídky prodávajícího.
Kupující také může, po předchozí domluvě s prodávajícím, zasláním SMS zprávy nebo po písemném oznámení emailem, poslat za sebe náhradníka. (info@pluspromaminky.cz; tel. 601 327 934).

Pokud ze strany prodávajícího dojde ze závažných důvodů ke zrušení kurzu, semináře nebo jiné akce (nenaplněná kapacita, nemoc lektora apod.), může kupující požádat o vrácení peněz nebo se zúčastnit akce v náhradním termínu, který mu bude prodávajícím nabídnut.

Přestane-li kupující z vlastního rozhodnutí navštěvovat tzv. pokračovací lekce kurzu nebo semináře, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části. Výjimku tvoří včasné písemné doložení závažného důvodu (dlouhodobá nemoc, stěhování, hospitalizace apod.), po jehož posouzení prodávajícím mu bude vráceno buď celé kurzovné nebo jeho poměrná část za nevyčerpané lekce.

Nebude-li kupující s kurzem, seminářem nebo jinou akcí spokojen, tuto skutečnost oznámí do 10 dnů od konání akce písemně s vysvětlením a uvedením důvodů nespokojenosti na email info@pluspormaminky.cz. Veškeré reklamace a stížnosti jsou posuzovány prodávajícím individuálně a následně řešeny s daným lektorem. Prodávající podá kupujícímu vyrozumění do 30 dnů od podání stížnosti.

10. Soutěže

Bude-li projekt Pluspromaminky pořádat nějakou soutěž a soutěžním předmětem budou fotografie, tak soutěžící jež do soutěže fotografii přihlašuje souhlasí s jejím vystavením na Facebookových a webových stránkách projektu Pluspromaminky např.: za účelem hlasování. Dále soutěžící prohlašuje, že je majitelem dané fotografie, že ji nezískal nelegální cestou např.: stažením z internetu. V případě, že jsou na fotografii zobrazeny děti, tak fotografie nesmí budit ani dojem, že by se mohlo jednat o pornografii (nahaté přirození a další intimní části dětského či dospělého těla). Fotografie nesmí zobrazovat drogy, zbraně, násilí a další nelegální činnosti a věci. Takové fotografie provozovatel odmítne do soutěže přijmout a nebudou zobrazeny ani na FB ani na webových stránkách projektu a nebude pro ně možné hlasovat.

Soutěžící, který fotografii do soutěže přihlásil zasláním na emailovou adresu info@pluspromaminky.cz souhlasí s jejím veřejným vystavením bez nároku na jakoukoli finanční kompenzaci za tuto skutečnost, dále si nemůže nárokovat za tento akt výhru v soutěži. Výhra v soutěži není právně vymahatelná. V případě, že výherce vyhraje vstup na kurz u Pluspromaminky, tak není možné na provozovateli požadovat peněžní ekvivalent za tento kurz. Tuto výhru, ale může výherce libovolně darovat a obdarovaný nás musí s touto skutečností obeznámit písemně na info@pluspromaminky.cz.

Vrácení kurzovného

V případě, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení kurzovného (z důvodů popsaných výše), je povinen poslat požadavek do 30 dnů od nastalé situace na email info@pluspromaminky.cz s uvedeným číslem účtu, na který bude prodávajícím poukázána finanční částka. Pokud se tak nestane a kupující o peníze nepožádá, kurzovné propadá ve prospěch Pluspromaminky.cz.

 

 

17.2. NOVÝ ČLÁNEK - Vendula Šrámková - vaše podpora v mateřství

4.2. NOVÝ ČLÁNEK - Veronika Matýsková - dula Veronika

4.2. NOVÝ KURZ - Rebozo - jak se připravit na porod

4.2. NOVÝ TERMÍN - Aromaterapie pro maminky a děti

4.2. NOVÁ TERMÍN - Cesta za radostným porodem s Annou Kohutovou

21.9. NOVÁ SEKCE - Videa

18.8. NOVÁ AKCE - Cesta za radostným porodem s Annou Kohutovou

2.8. NOVÝ ČLÁNEK - Práva při porodu císařským řezem

Dárkové poukazy
NAVŠTIVTE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU:
facebook logo
Dagmar Ludvíčková
anavy
Skvelamama.cz
Katyv Baby
Zapleteno